NSƯT Đức Hải: Tìm được kẻ ‘ʜᴀᴄᴋ’ Facebook, ᴛᴏ̂́ ʜᴀᴄᴋᴇʀ của bà Hằng tống tiền 200 triệu đồng

Trước những chỉ trích, Đức Hải từng khẳng định anh bị “ɧαƈҟ” Facebook nhưng hiện nam nghệ sĩ lại đưa ra 1 lý do khác hoàn toàn.

Cᴀ́ᴄʜ đᴀ̂ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̂ᴜ, ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ ᴄᴜ̉ᴀ NSƯT Đᴜ̛́ᴄ Hᴀ̉ɪ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴀ̀ɪ đᴀ̆ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ɢᴀ̂ʏ xᴏ̂ɴ xᴀᴏ MXH ʙᴏ̛̉ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ʟᴇ̃ ʙᴜ̛́ᴄ xᴜ́ᴄ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ đᴀɴɢ ᴀ́ᴍ ᴄʜɪ̉ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ. Bᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴜ̛̃ ᴍᴀɴɢ ᴛɪ́ɴʜ ᴛᴜ̣ᴄ ᴛɪ̃ᴜ, ɴʜᴀ̣ʏ ᴄᴀ̉ᴍ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋɪ́ᴄʜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ.

Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ʏ́ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴛᴏ̉ ʀᴀ ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ʙᴜ̛́ᴄ xᴜ́ᴄ ᴄʜɪ̉ ᴛʀɪ́ᴄʜ NSƯT Đᴜ̛́ᴄ Hᴀ̉ɪ ᴠɪ̀ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ʜᴀ̀ɴʜ đᴏ̣̂ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴋʏ̀ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴄᴀ̉ᴍ. Đᴜ̛́ᴄ Hᴀ̉ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ɴᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʟɪ̃ɴʜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ɢɪᴀ́ᴏ ᴅᴜ̣ᴄ, ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ɢɪᴀ̉ɴɢ ᴅᴀ̣ʏ. Nɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʏ́ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴛʀᴀ́ɪ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ, ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ ʙɪ̣ ᴋʜᴏ́ᴀ.

Bài đăng phản cảm được cho là của NS Đức Hải.

Kʜɪ ᴘʜᴏ́ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ ʟɪᴇ̂ɴ ʜᴇ̣̂ ᴠᴏ̛́ɪ NSƯT Đᴜ̛́ᴄ Hᴀ̉ɪ ᴛʜɪ̀ ɴᴀᴍ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ, ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ʙɪ̣ ʜᴀᴄᴋ ᴄʜᴜ̛́ ᴀɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ ɴᴀ̀ʏ. Bᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴀɴʜ đᴀɴɢ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀, ʙᴏ̂́ɪ ʀᴏ̂́ɪ ᴋʜɪ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʟᴀ̂́ʏ ʟᴀ̣ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ, ʟᴀ̣ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ʜᴜ̛́ɴɢ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴜ̛́ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ ǫᴜᴀ́ ᴛᴜ̛̀ ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ.

“Kʜɪ ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̀ ɢᴏ̣ɪ đɪᴇ̣̂ɴ, ɢᴜ̛̉ɪ ᴀ̉ɴʜ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴍᴀ̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴠᴀ̀ ʜᴏ̉ɪ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜᴜ̛ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ, ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴜ̛̃ ᴛʀᴇ̂ɴ, ᴛᴏ̂ɪ ʀᴀ̂́ᴛ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀. Tᴏ̂ɪ ᴠᴀ̀ᴏ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ xᴇᴍ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɢɪ̀ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛʜɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ɴᴀ̀ᴏ ᴠᴀ̀ᴏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ.

Tᴏ̂ɪ ʙɪ̣ ʜᴀᴄᴋ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴏ đᴇ̂́ɴ ɢɪᴏ̛̀ (ᴛᴏ̂́ɪ 2/6 – PV) ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʀᴜʏ ᴄᴀ̣̂ᴘ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ. Tᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴍᴜ̣ᴄ đɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴀᴄᴋᴇʀ ʟᴀ̂́ʏ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂ɪ, đᴀ̂̉ʏ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴜ̀ᴍ xᴜ̀ᴍ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴜ̣ᴄ đɪ́ᴄʜ ɢɪ̀. Tᴜ̛̣ ᴅᴜ̛ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̣ɪ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ đᴇ̂̉ ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋɪ́ᴄʜ. Hᴏ̣ đᴏ́ɴɢ ᴠᴀɪ ᴛᴏ̂ɪ đᴇ̂̉ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ʙᴀ̀ɪ, ʀᴏ̂̀ɪ ᴋʜᴏ́ᴀ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̣ɪ.

Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, ᴛᴏ̂ɪ đᴀɴɢ ᴛɪ̀ᴍ ᴄᴀ́ᴄʜ đᴇ̂̉ ʟᴀ̂́ʏ ʟᴀ̣ɪ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ. Tᴏ̂ɪ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ ᴍɪ̀ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ ᴋɪᴀ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴜ̀ᴍ xᴜ̀ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ. Nᴇ̂́ᴜ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ đᴇ̂́ɴ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ǫᴜᴀ́, ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ ᴛᴏ̂ɪ sᴇ̃ ɴʜᴏ̛̀ ʙᴇ̂ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ đᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃”, NSƯT Đᴜ̛́ᴄ Hᴀ̉ɪ ɴᴏ́ɪ.

Clip NSƯT Đức Hải dạy làm khẩu trang bị chỉ trích.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, sᴀᴜ ɪ́ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ “đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ”, ᴛᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂́ɪ ɴɢᴀ̀ʏ 7/6, ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ Đᴜ̛́ᴄ Hᴀ̉ɪ ᴄʜᴜ̉ đᴏ̣̂ɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ ʟᴀ̣ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴍᴏ̣ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̆̀ᴍ ɴɢᴏᴀ̀ɪ sᴜʏ ɴɢʜɪ̃ ᴠᴀ̀ ᴅᴜ̛̣ đᴏᴀ́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ. Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂̀ ʙɪ̣ ʜᴀᴄᴋᴇʀ xᴀ̂ᴍ ᴄʜɪᴇ̂́ᴍ ᴍᴀ̀ ᴅᴏ… ᴄᴀ̣̂ᴜ ᴄᴏɴ ɴᴜᴏ̂ɪ “ɴɢʜɪ̣ᴄʜ ᴅᴀ̣ɪ”.

Nɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ Đᴜ̛́ᴄ Hᴀ̉ɪ ɴᴏ́ɪ: “Kʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʜᴀᴄᴋᴇʀ ɢɪ̀ ᴏ̛̉ đᴀ̂ʏ. Cᴀ̣̂ᴜ ᴄᴏɴ ɴᴜᴏ̂ɪ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ đᴏ̂̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴀ̉ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂ɪ (ʙɪᴛᴄᴏɪɴ) ɴᴇ̂ɴ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̂ᴛ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ. Hᴏ̂ᴍ đᴏ́, ᴄʜᴀ́ᴜ ɴᴏ́ ɴɢʜɪ̣ᴄʜ ᴅᴀ̣ɪ, ᴠɪᴇ̂́ᴛ ʟᴇ̂ɴ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ sᴛᴀᴛᴜs đᴏ́. Bᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ɴᴏ́ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴀ̣̂ᴜ ǫᴜᴀ̉ ʟᴀ̣ɪ ʀᴜ̀ᴍ ʙᴇɴɢ ʟᴇ̂ɴ ᴛʜᴇ̂́.

Kʜɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̀ᴍ đᴏ̛ɴ ʟᴇ̂ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴠᴀ̀ ɴʜᴏ̛̀ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ, ᴄʜᴀ́ᴜ ɴᴏ́ ʀᴀ̂́ᴛ sᴏ̛̣. Tᴏ̛́ɪ ᴛʀᴜ̛ᴀ ɴᴀʏ ᴛʜɪ̀ ᴄʜᴀ́ᴜ ɴᴏ́ ᴛʜᴜ́ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ xɪɴ ʟᴏ̂̃ɪ ᴛᴏ̂ɪ. Dɪ̃ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ɴᴏ́ sᴇ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ. Tᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀ̃ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜᴏ ʙᴇ̂ɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴍᴀ̣ɴɢ. Nᴏ́ɪ ᴛʜᴇ̂́ đᴇ̂̉ ᴛʜᴀ̂́ʏ, ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ɢɪ̀ ᴛᴏ̛́ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ ɴʜᴜ̛ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ǫᴜᴀ, ᴛᴏ̂ɪ đᴀ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜɪ̣ᴜ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ xᴀ̂́ᴜ“.

Cʜᴜ̛ᴀ ʜᴇ̂́ᴛ, NS Đᴜ̛́ᴄ Hᴀ̉ɪ ᴄᴏ̀ɴ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴀ̀ɴɢ ʟᴏᴀ̣ᴛ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴛᴏ̂́ɴɢ ᴛɪᴇ̂̀ɴ. Aɴʜ ɴᴏ́ɪ: “Tᴏ̂ɪ ʙɪ̣ ᴅᴏ̣̂ɪ ʙᴏᴍ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ. 88 ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴋʜᴜ̉ɴɢ ʙᴏ̂́ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̀ đᴏ̀ɪ 200 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ. Tᴏ̂ɪ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɢɪᴏ̉ɪ ᴠᴇ̂̀ IT đᴀ̃ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ᴠᴜ̣ ɴᴀ̀ʏ, ɴʜᴀ̉ʏ ᴠᴀ̀ᴏ ʟᴀ̀ᴍ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴏ̂ɪ. Pʜɪ́ᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ʜᴏ̣ sᴇ̃ sᴏ̛́ᴍ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ”.

NS Đức Hải nhận một loạt tin nhắn ᴛᴏ̂́ɴɢ ᴛɪᴇ̂̀ɴ sᴀᴜ ᴠᴜ̣ ᴏ̂̀ɴ ᴀ̀ᴏ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ᴛᴜ̣ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ..

Sᴀᴜ sᴛᴀᴛᴜs ʙɪ̣ ɴɢʜɪ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ᴛʜᴏ̂ ᴛᴜ̣ᴄ, ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ Đᴜ̛́ᴄ Hᴀ̉ɪ ʙɪ̣ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴛʀɪ́ᴄʜ ɢᴀʏ ɢᴀ̆́ᴛ. Tʀᴀɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴᴀᴍ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ đᴀɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴀ́ɴʜ.

Vᴀ̀ᴏ sᴀ́ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ 03/06, đᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ: “Cʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀᴏ ᴄʜᴇ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ʏ́ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ɴᴀ̀ᴏ ʟᴀ̀ᴍ ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ đᴇ̂́ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ǫᴜʏ́ ᴠɪ̣ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴏ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ sᴜᴏ̂́ᴛ 15 ɴᴀ̆ᴍ ǫᴜᴀ…

Tʀᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ᴏ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛʜɪ̀ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ đᴏ́ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛᴜ̛̣ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ̣̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ.

Nʜᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̉ᴍ ʀᴏ̃ ʀᴀ̀ɴɢ ʀᴀ̆̀ɴɢ ɴᴇ̂́ᴜ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ɴɢᴏ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ Đᴜ̛́ᴄ Hᴀ̉ɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴛʀᴇ̂ɴ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ʟᴀ̀ ᴄʜɪ́ɴʜ xᴀ́ᴄ, ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ sᴇ̃ ᴄᴏ́ ʜɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴋʏ̉ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴘʜᴜ̀ ʜᴏ̛̣ᴘ”.

Nguồn: Tổng hợp