B̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼d̼ê̼ ̼g̼i̼à̼ ̼5̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼.̼i̼.̼ế̼.̼p̼ ̼d̼.̼â̼.̼m̼m̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼”̼v̼à̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼”̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼’̼y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼’̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼.̼
̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼(̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼í̼n̼h̼ ̼(̼5̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼V̼i̼n̼h̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼N̼.̼T̼.̼B̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ 9 ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼í̼n̼h̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼Đ̼í̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼2/̼2̼0̼19.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼Đ̼í̼n̼h̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼e̼m̼ ̼B̼.̼


C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼g̼ã̼ ̼’̼y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼’̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼9 ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼
̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼B̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼í̼n̼h̼,̼ ̼B̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼Đ̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼
̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼e̼m̼ ̼B̼.̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼B̼á̼o̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼.̼


N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼Đ̼í̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9 ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼
G̼ã̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼
̼Đ̼ể̼ ̼t̼h̼o̼ả̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼
̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼


T̼ấ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼
̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼(̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼a̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼t̼)̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼(̼3̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼
̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼.̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

c̼h̼ị̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼é̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼(̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼ấ̼n̼.̼
̼c̼h̼ị̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ặ̼t̼ ̼đ̼ồ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼o̼ả̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼o̼ạ̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ự̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼.̼
̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼ứ̼c̼ ̼h̼i̼ế̼p̼,̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼.̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼,̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼,̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼”̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼a̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼t̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼3̼0̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼.̼

̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼1̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼”̼.̼